แหล่งข้อมูลสำหรับติดตามข่าวสารในภาวะวิกฤต

Krisinformation från svenska myndigheterna

https://www.krisinformation.se/

.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

https://www.msb.se/

.

ในภาวะสงครามสามารถตามข่าวได้จาก

Försvarsmakten

https://www.forsvarsmakten.se/sv/

.

Råd till privatpersoner – (Din säkerthet) MSB

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/

.

ช่องทางติดตามข่าวสาร

Sveriges Radio (เลือก P4)

https://sverigesradio.se/

.

SVT

https://www.svtplay.se/

https://www.svt.se/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s