หากเกิดภาวะวิกฤติหรือสงคราม

Om krisen eller kriget kommer

หากเกิดภาวะวิกฤติหรือสงคราม

แปลแผ่นพับของ MSB เป็นภาษาไทย โดย มะกรูด

Link: https://youtu.be/g3VKDi5PWMk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s