Torups slott & bokskog

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปทำกิจกรรมในป่ากับเพื่อนๆ มาค่ะ และได้เดินผ่านปราสาท Torup

ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบๆ ปราสาทและบรรยากาศในป่ามาฝากกันค่ะ 😊

Yui in Lund, Sweden

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s