Torups slott & bokskog

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปทำกิจกรรมในป่ากับเพื่อนๆ มาค่ะ และได้เดินผ่านปราสาท Torup

ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบๆ ปราสาทและบรรยากาศในป่ามาฝากกันค่ะ 😊

Yui in Lund, Sweden