ความเพียร 4 อย่าง

ความเพียร 4 อย่าง
1. เพียรละ – ละบาปทั้งหลาย
2. เพียรเจริญ – เจริญในบุญสิ่งดีงามทั้งหลาย
3. เพียรป้องกัน – ป้องกันไม่ให้ไปในทางอันจะเกิดบาป/ทางที่ไม่ดีงาม
4. เพียรรักษา – รักษาสิ่งที่ดีงามที่ทำได้แล้วให้คงอยู่ต่อไป

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s