การถือสองสัญชาติในประเทศสวีเดน

คำถาม

ดิฉันได้แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับชาวสวีเดนมาเป็นเวลา 3 ปีแล้วค่ะและได้มีลูกด้วยกัน 1 คนค่ะ ตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนค่ะ คือคำถามมีอยู่ว่าถ้าดิฉันจะทำการขอสัญชาติสวีเดน ไม่ทราบว่าจะสามารถถือสองสัญชาติทั้งไทย และสวีเดนได้หรือไม่ค่ะ เพราะทางสวีเดนอนุญาตให้ถือได้ไม่ว่าเป็นชาติใดก็ตามค่ะ

 

คำตอบ

ตามที่คุณถามว่าคุณได้แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับสามีชาวสวีเดน ขณะนี้คุณอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน คุณจะดำเนินการขอสัญชาติสวีเดน ซึ่งทางประเทศสวีเดนอนุญาตให้ถือสัญชาติอื่นได้ คุณต้องการทราบว่าคุณจะถือทั้งสัญชาติไทยและสวีเดนได้หรือไม่

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า กรณีเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติแต่ละประเทศจะมีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์การได้สัญชาติและการเสียสัญชาติไว้ สฝคป. ขอตอบว่า

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 13 ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศไทยกำหนดว่า “ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้แสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งในกรณีนี้คุณซึ่งมีสัญชาติไทยอยู่แล้ว เมื่อคุณดำเนินการขอสัญชาติสวีเดนได้แล้ว กฎหมายของประเทศสวีเดนและกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้บังคับว่าคุณต้องสละสัญชาติไทยซึ่งเป็นสัญชาติเดิม คุณก็ยังคงถือสัญชาติไทยได้ตามเดิมโดยคุณไม่ต้องสละสัญชาติไทย คุณจึงสามารถที่จะมีสองสัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสวีเดน

 

จาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

(http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=1299&consult&ref=2149)

 

thaiSweFlag

Photo by Meaw Jasmine, 2013

คำถาม

ถ้าเราถือสองสัญชาติไม่ขอสละสัญชาติได้ไหมคะ คือถือสองสัญชาติต่อไป ประเทศสามีให้ถือสองสัญชาติได้คะ

 

คำตอบ

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยจะเสียสัญชาติไทยได้ใน 3 กรณี คือ 1. แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว 2. สละสัญชาติไทย 3. ถูกถอนสัญชาติไทย สำหรับหญิงไทยซึ่งสมรสกับคนต่างด้าว และอาจถือสัญชาติของสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามีนั้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามการถือสองสัญชาติ เว้นแต่หญิงไทยดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทย

 

จาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

(http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=121&consult=&ref=211)

 

—————————————

 

Dual or multiple citizenship

Sweden permits dual citizenship. Dual citizenship means that you are a citizen in more than one country. If you become a Swedish citizen, you may retain your foreign citizenship if the other country permits it. Likewise, if you are a Swedish citizen and become a citizen of another country, you may keep your Swedish citizenship if the other country permits it. Some countries do not allow dual citizenship. You can read more about this under the headline losing citizenship.

from http://www.migrationsverket.se/info/399_en.html

 

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

>>> http://www.regeringen.se/sb/d/6998/a/84070

 

ยุ้ย

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s