คู่มือคนไทยในสวีเดน

มีหนังสือมาแนะนำค่ะ

 

คู่มือคนไทยในสวีเดน

โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕

คลิกอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์บนรูปนี้นะคะ

thaiManual2555

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีพื้นฐานความรู้และมีแนวทางนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคนใหม่ในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้ อาทิ ด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพ และสิทธิทางกฏหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฏหมายจราจร ระบบภาษี กฏระเบียบในการจ้างงาน และสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

 

 

ถ้าท่านใดอยากได้หนังสือเป็นเล่มๆ มาอ่านก็ลองติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตเองนะคะ

 

ยุ้ย

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s